start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
Projekty unijne

Małopolski System Informacji Medycznej

PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI

Szpital przystąpił – w formule partnerstwa - do realizacji projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej. Liderem projektu jest Województwo Małopolskie a partnerami 38 szpitali z terenu województwa.

MSIM Projekt zakłada utworzenie i rozwój wspólnej platformy MSIM na poziomie regionalnym, która umożliwi gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy placówkami medycznymi w regionie. W efekcie zostanie ujednolicony i usprawniony proces gromadzenia danych i informacji medycznych a uprawnione podmioty będą mieć zapewniony szybki dostęp do tych danych.
Platforma MSIM zostanie ponadto rozbudowana o dodatkowe e-usługi/funkcjonalności m.in. pacjenci uzyskają dostęp do swoich danych medycznych, powstanie e-rejestracja regionalna. Pozwoli to zwiększyć dostępność i jakość e-usług świadczonych dla pacjentów.
Platforma MSIM zostanie docelowo połączona w ogólnokrajową platformą P1.

W przyszłości do MSIM zostaną dołączone kolejne placówki medyczne.

W ramach projektu planowane są:

 • roboty budowlano-instalacyjne dot. wyposażenia serwerowni
 • zakup urządzeń do rozbudowy infrastruktury informatycznej
 • zakup dodatkowego oprogramowania systemowego i aplikacyjnego oraz usług wdrożeniowych.
  • Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 2.Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia.

   Zakończenie projektu zaplanowane jest na rok 2021 r.


   Wartość projektu dot. Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika - 3 280 952 zł

   Wartość dofinansowania z UE: 2 952 857 zł

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023