start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
Projekty unijne

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny W 2022 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył kolejne środki na wsparcie placówek medycznych, kontynuując walkę z chorobą wywołaną wirusem SARS-CoV-2 oraz jej następstwami. Uruchomiony projekt nr RPMP.09.02.01-12-0040/22 pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Projekt – podobnie jak MTA-PM 1 i MTA-PM 2 - jest realizowany w formule partnerstwa; liderem projektu jest Województwo Małopolskie a partnerami placówki medyczne z terenu województwa. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie przystąpił do projektu w kwietniu 2022 roku. W ramach projektu planowany jest zakup aparatu RTG, aparatu do oznaczeń genetycznych oraz pościeli medycznej.

Koszty kwalifikowalne zadania – 590 694,66 zł w tym:
kwota dofinansowania – 502 090,46 zł
wkład własny Szpitala – 88 604,20 zł.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie zakończył w listopadzie 2022 roku realizację projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3. Głównym celem realizowanego projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego poprzez zakup sprzętu i wyposażenia medycznego. W ramach projektu Szpital zakupił: aparat RTG aparat do oznaczeń genetycznych pościel medyczną.


Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023