start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
AKTUALNOŚCI - ROK 2020

Projekty unijne

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie w kwietniu 2020 r. przystąpił – w formule partnerstwa - do realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny”.
Liderem projektu jest Województwo Małopolskie a partnerami 45 placówek medycznych z terenu województwa. Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0015/20.

Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Zakres wsparcia rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie obejmuje zakup sprzętu i wyposażenia medycznego tj.: aparatu do ciągłego leczenia nerkozastępczego, aparatu do znieczuleń, automatycznego urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji, echokardiografu, skanerów do aparatów RTG, automatycznego systemu zamkniętego do real time PCR.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Priorytet 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu F. Rozwój  usług  zdrowotnych  i  społecznych ukierunkowanych  na  walkę  z  epidemią  COVID-19. 

Planowany okres realizacji projektu: 01.04.2020 - 31.12.2020

Dofinansowanie projektu Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie - 1 040 369 zł

01 kwiecień 2020 r.

W imieniu Pacjentów oraz Personelu Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie pragnę serdecznie podziękować Wszystkim Darczyńcom naszej placówki za okazaną pomoc i wsparcie.

W ostatnich 3 tygodniach doświadczamy ogromnej życzliwości ze strony dużych i małych przedsiębiorstw oraz wielu osób indywidualnych. Do Szpitala codziennie docierają przesyłki. To środki ochrony indywidualnej: tysiące maseczek ochronnych, przyłbice, kombinezony czy gogle oraz płyny dezynfekcyjne. To pomoc finansowa, która pozwala nam kupić dodatkowy, niezbędny w walce z koronawirusem sprzęt medyczny ratujący życie. To także woda mineralna, artykuły spożywcze oraz podstawowe kosmetyki w postaci kremów do rąk.

Oddolna inicjatywa i łańcuch ludzi o wielkich sercach pokazuje, że w walce z COVID-19 nie jesteśmy sami. Daje nam to również poczucie solidarności społecznej, szacunku i wsparcia dla naszej pracy. Raz jeszcze serdecznie dziękuje Wszystkim Państwu.

Marcin Kuta


10 kwiecień 2020 r.

Projekty unijne

Szpital przystąpił – w formule partnerstwa - do realizacji projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej. Liderem projektu jest Województwo Małopolskie a partnerami 38 szpitali z terenu województwa.

MSIM Projekt zakłada utworzenie i rozwój wspólnej platformy MSIM na poziomie regionalnym, która umożliwi gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy placówkami medycznymi w regionie. W efekcie zostanie ujednolicony i usprawniony proces gromadzenia danych i informacji medycznych a uprawnione podmioty będą mieć zapewniony szybki dostęp do tych danych.
Platforma MSIM zostanie ponadto rozbudowana o dodatkowe e-usługi/funkcjonalności m.in. pacjenci uzyskają dostęp do swoich danych medycznych, powstanie e-rejestracja regionalna. Pozwoli to zwiększyć dostępność i jakość e-usług świadczonych dla pacjentów.
Platforma MSIM zostanie docelowo połączona w ogólnokrajową platformą P1.

W przyszłości do MSIM zostaną dołączone kolejne placówki medyczne.

W ramach projektu planowane są:

 • roboty budowlano-instalacyjne dot. wyposażenia serwerowni
 • zakup urządzeń do rozbudowy infrastruktury informatycznej
 • zakup dodatkowego oprogramowania systemowego i aplikacyjnego oraz usług wdrożeniowych.
  • Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 2.Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia.

   Zakończenie projektu zaplanowane jest na rok 2021 r.


   Wartość projektu dot. Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika - 3 280 952 zł

   Wartość dofinansowania z UE: 2 952 857 zł

   20 styczeń 2020 r.
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2020