start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
OGŁOSZENIA - 2015
Ogłoszenie

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie:

sprawozdania finansowego Szpitala za rok 2015 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy.

19 października 2015
..:: zobacz treść ogłoszenia
Ogłoszenie

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie zaprasza uprawnione podmioty do składania oferty na:

wycenę rezerw na świadczenia pracownicze z tytułu odpraw emerytalno - rentowych oraz nagród jubileuszowych metodą aktuarialną, zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości MSR 19 i KSR 6.

19 października 2015
..:: zobacz treść ogłoszenia
Ogłoszenie

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie ogłasza konkurs na świadczenia medyczne,
które będą realizowane w związku z projektem
"ŚWIADOMA MAMA – ZDROWE DZIECKO -LEPSZE JUTRO- program zwiększenia liczby urodzeń w mieście Tarnowie i powiecie tarnowskim" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

14 kwietnia 2015
..:: zobacz treść ogłoszenia
Informacja

dotycząca składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach konkursu na świadczenia medyczne, które będą realizowane w związku z projektem
"ŚWIADOMA MAMA – ZDROWE DZIECKO - LEPSZE JUTRO - program zwiększenia liczby urodzeń w mieście Tarnowie i powiecie tarnowskim"
dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Specjalistyczny Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie przedłuża termin składania ofert do dnia 10 kwietnia 2015r.

07 kwietnia 2015
..:: zobacz treść ogłoszenia
Ogłoszenie

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie ogłasza konkurs na świadczenia medyczne,
które będą realizowane w związku z projektem
"ŚWIADOMA MAMA – ZDROWE DZIECKO -LEPSZE JUTRO- program zwiększenia liczby urodzeń w mieście Tarnowie i powiecie tarnowskim" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

20 marca 2015
..:: zobacz treść ogłoszenia
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2019