AE/ZP-27-02/16
05.01.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
05.01.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 08.01 2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 22.01.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 17.02.2016