AE/ZP-27-03/16
11.01.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 15.01.2016
11.01.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ - 15.01.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 18.01.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 12.02.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 09.03.2016