AE/ZP-27-08/16
22.01.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 17.02.2016
22.01.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ - 17.02.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 17.02.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 06.04.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -21.05.2016