Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
AE/ZP-27-100/16
23.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - 23.12.2016
23.12.2016
Specyfikacja SIWZ - 23.12.2016
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 03.01.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 29.12.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1,3-9 oraz unieważnienie postepowania w zakresie Pakietu Nr 2 - 16.02.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 21.03.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - korekta dotycząca unieważnienia postepowania w zakresie Pakietu Nr 2 - 23.03.2017