AE/ZP-27-10/16
22.01.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
22.01.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 02.02.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 29.02.2016