AE/ZP-27-11/16
26.01.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
26.01.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 27.01.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 23.02.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 21.03.2016