AE/ZP-27-25/16
18.02.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
18.02.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania- 03.03.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 24.03.2016