AE/ZP-27-30/16
09.03.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
09.03.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 08.04.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 11.05.2016