AE/ZP-27-31/16
09.03.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 23.03.2016
09.03.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ - 23.03.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 23.03.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 25.04.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 25.05.2016