AE/ZP-27-37/16
24.03.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
24.03.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 31.03.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 25.04.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia