AE/ZP-27-39/16
30.03.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
30.03.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 27.04.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 29.04.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 13.05.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 20.06.2016