AE/ZP-27-40/16
02.04.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
02.04.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ - 20.04.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 20.04.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 25.04.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 14 oraz unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu Nr 21 - 19.05.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 3, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 - 24.05.2016 Informacja o sprostowaniu omyłki pisarskiej w Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 20 - 31.05.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 01.07.2016