AE/ZP-27-43/16
31.03.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
31.03.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 29.04.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 01.06.2016