AE/ZP-27-53/16
13.04.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
13.04.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 19.04.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 11.05.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 06.06.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 30.06.2016