AE/ZP-27-56/16
14.04.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
14.04.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ - 26.04.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 26.04.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 06.07.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 28.07.2016