AE/ZP-27-57/16
15.04.2016
Ogłoszenie o zamówieniu przed publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Potwierdzenie przesłania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15.04.2016r Ogłoszenie o zamówieniu po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiejw dniu 20.04.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 19.05.2016
20.04.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ - 19.05.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 19.05.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 16.06.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 29.07.2016