AE/ZP-27-58/16
14.04.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
14.04.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 20.04.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 29.04.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 23.06.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 25.07.2016