AE/ZP-27-59/16
16.04.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 04.05.2016
16.04.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ - 04.05.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ- 04.05.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 31.05.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 01.07.2016