AE/ZP-27-60/16
14.04.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
14.04.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 09.05.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 21.06.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 18.07.2016