AE/ZP-27-61/16
15.04.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
15.04.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 21.04.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 22.04.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 19.05.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 21.06.2016