AE/ZP-27-62/16
15.04.2016
Ogłoszenie o zamówieniu przed publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Potwierdzenie przesłania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15.04.2016r Ogłoszenie o zamówieniu po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.04.2016r Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
20.04.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 13.05.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 12.07.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 18.08.2016