AE/ZP-27-63/16
15.04.2016
Ogłoszenie o zamówieniu przed publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Potwierdzenie przesłania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15.04.2016r Ogłoszenie o zamówieniu po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.04.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
20.04.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 24.05.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 30.05.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 21.07.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 03.09.2016