AE/ZP-27-73/16
10.06.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 11.07.2016
10.06.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ - 11.07.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 11.07.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 22.07.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -09.08.2016