AE/ZP-27-74/16
13.06.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
13.06.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ- 27.06.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 02.08.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 02.09.2016