AE/ZP-27-76/16
20.06.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
20.06.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 22.06.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 01.07.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 27.07.2016