AE/ZP-27-81/16
18.07.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
18.07.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 11.08.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 22.08.2016