AE/ZP-27-82/16
20.07.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 25.07.2016
20.07.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ - 25.07.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 25.07.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 12.08.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 12.09.2016