AE/ZP-27-83/16
22.07.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
22.07.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 18.08.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 12.09.2016