AE/ZP-27-85/16
25.07.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
25.07.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 25.08.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 19.09.2016