AE/ZP-27-88/16
27.07.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
27.07.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 05.10.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 17.11.2016