Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 23.12.2016 Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
AE/ZP-27-91/16
28.10.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - 28.10.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 03.11.2016
28.10.2016
Specyfikacja SIWZ - 28.10.2016
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 10.11.2016 Zmiany treści SIWZ - 03.11.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 04.11.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu Nr 1,10,11 i 15- 09.12.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 12.01.2017