AE/ZP-27-03/17
23.01.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 23.01.2017 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 26.01.2017
23.01.2017
Specyfikacja SIWZ - 23.01.2017
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 02.02.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 2 i 3 oraz unieważnienie postepowania w zakresie Pakietu Nr 1 - 24.02.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 29.03.2017