AE/ZP-27-05/17
04.02.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 04.02.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 22.02.2017
04.02.2017
Specyfikacja SIWZ - 04.02.2017
Zmiany treści SIWZ - 22.02.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 22.02.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 28.02.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 17.03.2017 Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w zakresie Pakietu Nr 17 i 21 - 28.04.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 33, 34 i 35 - 12.05.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-15; 17-22; 24-28; 31-32 oraz unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu Nr 16, 23, 29 i 30 - 17.05.2017 Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty w Pakiecie Nr 35 oraz unieważnieniu postępowania w tym pakiecie - 22.05.2017 Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty w Pakiecie Nr 31 - 29.05.2017 Informacja o sprostowaniu omyłki pisarskiej w Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 17 i 21 - 30.05.2017 Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 31 - 31.05.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie Pakietu Nr: 4, 6, 8, 12, 14, 24, 32, 33, 34 - 16.06.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie Pakietu Nr: 1-3,5,7, 9-11, 13, 15, 17-22, 25-28, 31 - 28.06.2017