AE/ZP-27-09/17
16.02.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 16.02.2017 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 23.02.2017
16.02.2017
Specyfikacja SIWZ - 16.02.2017
Zmiany treści SIWZ - 23.02.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 27.02.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 15.03.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 13.04.2017