AE/ZP-27-14/17
10.03.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 10.03.2017
10.03.2017
Specyfikacja SIWZ - 10.03.2017
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 16.03.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 22.03.2017 Sprostowanie omyłki pisarskiej w Informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 22.03.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-3 i 6-11 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 4 i 5 - 04.05.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 06.06.2017