AE/ZP-27-19/17
04.04.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 04.04.2017 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 04.05.2017
04.04.2017
Specyfikacja SIWZ - 04.04.2017
Zmiany treści SIWZ - 04.05.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 04.05.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 19.05.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 22.06.2017 Informacja o sprostowaniu omyłki pisarskiej w Informacji o wyborze najkorzystniejszej - 29.06.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 21.07.2017