AE/ZP-27-64/17
04.12.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 04.12.2017 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 07.12.2017
04.12.2017
Specyfikacja SIWZ - 04.12.2017
Zmiany treści SIWZ - 07.12.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 11.12.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -15.12.2017