AE/ZP-27-14/18
SIWZ Formularz Ofertowy.doc załącznik nr1 - Formularz Cenowy.xls załącznik nr2 - oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy.doc załącznik nr3 - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc załącznik nr4 - oświadczenie Wykonawcy.doc załącznik nr5 - Wzór Specyfikacji produktu.doc załącznik nr6 - Instrukcja dotycząca wypełniania specyfikacji produktu.doc