AE/ZP-27-17/18
SIWZ Formularz Ofertowy.doc załącznik nr1 - Formularz Cenowy.xls załącznik nr2 - oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu.xml załącznik nr2 - oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu.pdf załącznik nr3 -oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc załącznik nr4 - oświadczenie Wykonawcy.doc załącznik nr5 - wykaz dostaw.doc załącznik nr6.1-6.14 - wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia.xls