AE/ZP-27-25/18
05.04.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 05.04.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 12.04.2018
05.04.2018
Specyfikacja SIWZ - 05.04.2018
Zmiany treści SIWZ - 12.04.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 13.04.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 18.04.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 01.06.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 03.07.2018