AE/ZP-27-77/18
11.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu- 11.10.2018
11.10.2018
Specyfikacja SIWZ - 11.10.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 07.11.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 20.11.2018 Sprostowanie omyłki pisarskiej w Informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 29.11.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-2 - 19.12.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 21.01.2019