start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

STREFA PACJENTA - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń medycznych w formie kserokopii oraz do wglądu w siedzibie szpitala.

Z uwagi na ochronę danych osobowych i poufność informacji medycznej, dokumentacja wydawana jest pacjentowi osobiście bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta prawo do dostępu do jego dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej należy:

  • Złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej w Rejestracji Ogólnej Izby Przyjęć (Budynek Z)
    w godzinach: 730 - 1505
    – wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej do pobrania → pobierz
  • Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem.
  • W przypadku, gdy o udostępnienie dokumentacji medycznej wnioskuje osoba upoważniona należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się we wnioskowanej dokumentacji medycznej.

Za wykonanie na prośbę pacjenta kserokopii dokumentacji medycznej Szpital zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Zarządzeniem nr 6/2012 z dnia 12.03.2012 r. Dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w sprawie ustalania zasad pobierania opłaty za wykonywanie pacjentom kserokopii dokumentacji medycznej, pobiera następujące opłaty:

  • kserokopia 1 strony A4 dokumentacji medycznej - 0,30 zł
  • kopia dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych - 1,70 zł
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2019