AE/ZP-27-38/17
23.06.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 23.06.2017
23.06.2017
Specyfikacja SIWZ - 23.06.2017
Zmiany treści SIWZ - 26.06.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 18.07.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 07.08.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -06.09.2017