AE/ZP-27-63/17
01.12.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 01.12.2017
01.12.2017
Specyfikacja SIWZ - 01.12.2017
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -11.12.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 02.01.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 15.01.2018