AE/ZP-27-68/17
27.12.2017
Ogłoszenie o zamówieniu-27.12.2017
27.12.2017
Specyfikacja SIWZ-27.12.2017
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 05.01.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 2 i 3 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 1 - 18.01.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 07.02.2018