AE/ZP-27-01/18
04.01.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 04.01.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 05.01.2018
04.01.2018
Specyfikacja SIWZ - 04.01.2018
Zmiany treści SIWZ - 05.01.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -15.01.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1-2 - 25.01.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 06.02.2018